0512 - 461 305 V.d. Brugghenstrjitte 9, 9245 HM Nij Beets dejasker@comprix.nl

Meertaligheid

 

Dat houdt in dat wij drie talen aanbieden. Ook gebruiken wij het Fries als voertaal op de Friese middag en proberen wij Engels in de bovenbouw als voertaal te gebruiken. Wij zijn daarmee één van de ongeveer 90 3TS in Friesland. Drietalig onderwijs houdt in dat wij op onze school Nederlands, Fries en Engels als drie talen naast elkaar gebruiken. Door de talen te gebruiken als voertaal zal het leren van die taal makkelijker gaan en durven kinderen het beter toe te passen.

 

Meertaligheid: op 10 desimber 2014 binne wy in offisjele sertifisearre trijetalige skoalle wurden!

Dat hâld yn dat wy trije talen oanbiede. Ek brûke wy Frysk as fiertaal op de Fryske middei en besykje wy Ingels yn de boppebou as fiertaal te brûken. Wy binne dermei ien fan de ûngefear 90 3TS yn Fryslân. Trijetalige ûnderwiis hâldt yn dat wy Nederlânsk, Frysk en Ingelsk as  trije talen neistenoar brûke op ús skoalle. Troch talen te brûken as fiertaal sil it learen fan dy taal makliker gean en doarre bern it ta te passen.