0512 - 461 305 V.d. Brugghenstrjitte 9, 9245 HM Nij Beets dejasker@comprix.nl

Meertaligheid

 

Meertaligheid. Sinds 10 december 2014 zijn wij een officiële gecertificeerde drietalige school.

Dat houdt in dat wij drie talen aanbieden. Ook gebruiken wij het Fries als voertaal op de Friese middag en proberen wij Engels in de bovenbouw als voertaal te gebruiken. Wij zijn daarmee één van de ongeveer 90 3TS in Friesland. Drietalig onderwijs houdt in dat wij op onze school Nederlands, Fries en Engels als drie talen naast elkaar gebruiken. Door de talen te gebruiken als voertaal zal het leren van die taal makkelijker gaan en durven kinderen het beter toe te passen.

 

Meertaligheid: op 10 desimber 2014 binne wy in offisjele sertifisearre trijetalige skoalle wurden!

Dat hâld yn dat wy trije talen oanbiede. Ek brûke wy Frysk as fiertaal op de Fryske middei en besykje wy Ingels yn de boppebou as fiertaal te brûken. Wy binne dermei ien fan de ûngefear 90 3TS yn Fryslân. Trijetalige ûnderwiis hâldt yn dat wy Nederlânsk, Frysk en Ingelsk as  trije talen neistenoar brûke op ús skoalle. Troch talen te brûken as fiertaal sil it learen fan dy taal makliker gean en doarre bern it ta te passen.

 

 

Multilingualism. Our school has been a certified trilingual school since the 10th of December 2014.  We use Frisian as a main language on the allocated Frisian afternoon. We also try to use English as a main language on the allocated afternoon but then only for the older children. We are one of 90 trilingual schools in the province of Friesland. A trilingual school means that we use Dutch, Frisian and English as three languages alongside each other. By using the languages as a main language on the allocated afternoons, makes learning and applying the language easier for children.