De Jasker

Meertaligheid

Meertaligheid: op 10 desimber 2014 binne wy in offisjele sertifisearre trijetalige skoalle wurden!

Dat hâld yn dat wy trije talen oanbiede. Ek brûke wy Frysk as fiertaal op de Fryske middei en besykje wy Ingels yn de boppebou as fiertaal te brûken. Wy binne dermei ien fan de ûngefear 90 3TS yn Fryslân. Trijetalige ûnderwiis hâldt yn dat wy Nederlânsk, Frysk en Ingelsk as  trije talen neistenoar brûke op ús skoalle. Troch talen te brûken as fiertaal sil it learen fan dy taal makliker gean en doarre bern it ta te passen.

Yn de film krije jo in byld op hokker wize de trije talen in plak ha op us skoalle.

 

Op 10 december 2014 is onze school gecertificeerd als officiële drie talige school.

Dat houdt in dat wij drie talen aanbieden. Ook gebruiken wij het Fries als voertaal op de Friese middag en proberen wij Engels in de bovenbouw als voertaal te gebruiken.Wij zijn daarmee één van de ongeveer 90 3TS in Friesland. Drietalig onderwijs houdt in dat wij op onze school Nederlands, Fries en Engels als drie talen naast elkaar gebruiken. Door de talen te gebruiken als voertaal zal het leren van die taal makkelijker gaan en durven kinderen het beter toe te passen.
In de film krijgt u een beeld hoe de drie talen een plek hebben op onze school.

Bern yn in meartalige omjouwing begripe al op jonge leeftyd dat ien en itselde begryp mei ferskillende wurden beneamd wurde kin. Dat in “egel” itselde is as in “stikelbaarch” en in “hedgehog”. Sa leare se abstrakt en fleksibel tinken. Rûnom op’e wrâld wurdt undersyk dien en alle kearen komt wer nei foaren dat meartaligens in geunstige ynfloed hat op de taalgefoeligens, de kognitive ûntwikkeling  en it kreatyf tinken fan bern.

Kinderen in een meertalige omgeving begrijpen al op jonge leeftijd dat één en hetzelfde begrip met verschillende woorden benoemd kan worden. Dat een “ egel” hetzelfde is als een “stikelbaarch” en een “hedgehog”. Zo leren ze abstract en flexibel denken.
Overal ter wereld wordt onderzoek gedaan naar meertaligheid en steeds weer komt naar voren dat meertaligheid een gunstige invloed heeft op de taalgevoeligheid, de cognitieve ontwikkeling en het creatief denken van kinderen.