De Jasker

Medezeggenschapsraad (MR)

De M.R. bestaat uit 4 leden, twee ouders en twee personeelsleden.De M.R. behartigt de algemene belangen van de school en kan vragen en/ of problemen van andere ouders als agendapunt opvoeren. De M.R. is actief in het meedenken over schoolbeleid en ouderavonden. De M.R. wordt geïnformeeerd door  de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) 

Leden Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

  • Esther Postma (voorzitter)
  • Anders Deinum

Teamgeleding:

  • Joke Veenema (notulist)
  • Marije Nijboer

U kunt contact opnemen met de M.R via het volgende mailadres: m.r.@jasker.nl