Wolkom!

 

Welkom op de site van onze 3-talige school de Jasker!
Wolkom op de side fan us trijetalige skoalle de Jasker !
Welcome to the website of our trilingual school de Jasker! 

Fijne fekansje allegearre!

Wy winsje eltsenien noflike krystdagen en in lokkich 2019!